Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng Download
25 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 của Cục Biến đổi khí hậu(334/QĐ-BĐKH)

10/10/2022 Còn hiệu lực
26 Công khai thực hiện dự toán NSNN đến Quý III năm 2022(1043/BĐKH-KHTC)

29/09/2022 Còn hiệu lực
27 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường(68/2022/NĐ-CP)

22/09/2022 Còn hiệu lực
28 Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê tan đến năm 2030(942/QĐ-TTg)

05/08/2022 Còn hiệu lực
29 Về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050(896/QĐ-TTg)

26/07/2022 Còn hiệu lực
30 Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050(896/QĐ-TTg)

26/07/2022 Còn hiệu lực
31 Phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về BĐKH(888/QĐ-TTg)

25/07/2022 Còn hiệu lực
32 Phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu(888/QĐ-TTg)

25/07/2022 Còn hiệu lực
33 Về việc ban hành hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia(148/QĐ-TTg)

31/01/2022 Còn hiệu lực
34 Nghị định Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn(06/2022/NĐ-CP)

08/01/2022 Còn hiệu lực
35 Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu(01/2022/TT-BTNMT)

07/01/2022 Còn hiệu lực
36 Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam 2020(1316)

03/01/2022 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10