Nghiên cứu và Ấn phẩm
Sách: Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng Sách: Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng Ngày đăng: 13/08/2014 Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo. Trong đó, đồng bằng sông...
Trang    1   2