Dự án
Thông báo Tuyển dụng chuyên gia Tư vấn đấu thầu Thông báo Tuyển dụng chuyên gia Tư vấn đấu thầu Ngày đăng: 02/03/2023 Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm của Dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II (HPMP II) đã được phê duyệt, Ban QLDA HPMP II thông báo tuyển dụng Chuyên...
CIBIC CIBIC Ngày đăng: 05/04/2018 Đang cập nhật báo cáo dự án