Giới thiệu
Quyết định số 379/QĐ-BTNMT sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu Quyết định số 379/QĐ-BTNMT sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu Ngày đăng: 25/06/2020 Sửa đổi, bổ sung khoản 15 Điều 2 Quyết định số 1266/QĐ- BTNMT ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...
Tổ chức Cục Biến đổi khí hậu Tổ chức Cục Biến đổi khí hậu Ngày đăng: 02/08/2018 Cục Biến đổi khí hậu có 3 phòng chức năng (Văn phòng, Kế hoạch - Tài chính, Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế); 3 phòng chuyên môn (thích ứng BĐKH, Kinh tế, Thông tin BĐKH, Giảm nhẹ phát...