Giới thiệu
Tổ chức Cục Biến đổi khí hậu Tổ chức Cục Biến đổi khí hậu Ngày đăng: 02/08/2018 Cục Biến đổi khí hậu có 3 phòng chức năng (Văn phòng, Kế hoạch - Tài chính, Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế); 3 phòng chuyên môn (thích ứng BĐKH, Kinh tế, Thông tin BĐKH, Giảm nhẹ phát...