Giới thiệu
Quyết định 1188//QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định 1188//QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ngày đăng: 10/05/2023 Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu
Tổ chức Cục Biến đổi khí hậu Tổ chức Cục Biến đổi khí hậu Ngày đăng: 25/10/2022 Cục Biến đổi khí hậu có 7 đơn vị trực thuộc: phòng tổng hợp (Văn phòng, Kế hoạch-Tài chính); 3 phòng chuyên môn (thích ứng biến đổi khí hậu, Kinh tế và Thông tin biến đổi khí hậu, Giảm...