Giới thiệu
Lãnh đạo Cục Biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 22/04/2014 Tải file đính kèm

 I. CỤC TRƯỞNG

 

TS. TĂNG THẾ CƯỜNG

Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu

Email: ttcuong@monre.gov.vn

 

II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

ThS. Phạm Văn Tấn 

Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu

Email: pvtan11@gmail.com

 

 

 TS. Nguyễn Tuấn Quang

Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu

Email: nguyentuanquang7@yahoo.com

 

TS. Mai Kim Liên 

Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu

Email: lien_va21@yahoo.com