Khởi động dự án về quản lý dữ liệu và tài chính khí hậu
Khởi động dự án về quản lý dữ liệu và tài chính khí hậu
Đối tác quốc tế sẽ hỗ trợ Việt Nam 15,5 tỷ Đô la trong chuyển dịch năng lượng
Đối tác quốc tế sẽ hỗ trợ Việt Nam 15,5 tỷ Đô la trong chuyển dịch năng lượng
Thỏa thuận quốc tế hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu về năng lượng và khí hậu
Thỏa thuận quốc tế hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu về năng lượng và khí hậu
Diễn đàn ‘Trách nhiệm cộng đồng và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050’
Diễn đàn ‘Trách nhiệm cộng đồng và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050’
Trách nhiệm cộng đồng và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050
Trách nhiệm cộng đồng và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050
Để thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng 0, hơn 1.900 doanh nghiệp phải kiểm kê khí thải
Để thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng 0, hơn 1.900 doanh nghiệp phải kiểm kê khí thải