Nghiên cứu và Ấn phẩm
Bản tin ô-dôn số 2-2020 Bản tin ô-dôn số 2-2020 Ngày đăng: 15/07/2020
Bản tin ô-dôn số 1-2020 Bản tin ô-dôn số 1-2020 Ngày đăng: 08/04/2020
Bản tin ô-dôn số 4-2018 Bản tin ô-dôn số 4-2018 Ngày đăng: 22/01/2019 Thông tin về các hoạt động thực hiện nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong nước và quốc tế, các công nghệ mới được áp dụng trên thế giới nhằm thay thế các...
24 năm Việt Nam gia nhập và thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn 24 năm Việt Nam gia nhập và thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Ngày đăng: 18/09/2018 Trong 24 năm qua, Việt Nam đã chủ động và tích cực tham gia thực hiện Nghị định thư Montreal, tích cực triển khai các hoạt động nhằm bảo vệ tầng ô-dôn và đạt được nhiều kết quả...
Bản tin ô-dôn số 3-2018 Bản tin ô-dôn số 3-2018 Ngày đăng: 18/09/2018 Thông tin về các hoạt động thực hiện nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong nước và quốc tế, các công nghệ mới được áp dụng trên thế giới nhằm thay thế các...
Bản tin Ô-dôn số 2-2018 Bản tin Ô-dôn số 2-2018 Ngày đăng: 18/07/2018 Thông tin về các hoạt động thực hiện nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong nước và quốc tế, các công nghệ mới được áp dụng trên thế giới nhằm thay thế các...
Bản tin Ô-dôn số 1-2018 Bản tin Ô-dôn số 1-2018 Ngày đăng: 14/05/2018 Thông tin về các hoạt động thực hiện nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng Ô Dôn trong nước và quốc tế, các công nghệ mới được áp dụng trên thế giới nhằm thay thế các...
Thông tin Ô-dôn số 4-2017 Thông tin Ô-dôn số 4-2017 Ngày đăng: 13/05/2018 Thông tin về các hoạt động thực hiện nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong nước và quốc tế, các công nghệ mới được áp dụng trên thế giới nhằm thay thế các...
Thông tin Ô-dôn số 3-2017 Thông tin Ô-dôn số 3-2017 Ngày đăng: 13/05/2018 Thông tin về các hoạt động thực hiện nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong nước và quốc tế, các công nghệ mới được áp dụng trên thế giới nhằm thay thế các...
Thông tin Ô-dôn số 2-2017 Thông tin Ô-dôn số 2-2017 Ngày đăng: 13/05/2018 Thông tin về các hoạt động thực hiện nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong nước và quốc tế, các công nghệ mới được áp dụng trên thế giới nhằm thay thế các...
Thông tin Ô-dôn số 1-2017 Thông tin Ô-dôn số 1-2017 Ngày đăng: 13/05/2018 Thông tin về các hoạt động thực hiện nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong nước và quốc tế, các công nghệ mới được áp dụng trên thế giới nhằm thay thế các...
Dự án loại trừ HCFC giai đoạn II - Khung chính sách tái định cư Dự án loại trừ HCFC giai đoạn II - Khung chính sách tái định cư Ngày đăng: 13/05/2018 Tất cả các dự án con sẽ được thực hiện trong các doanh nghiệp của dự án, do đó dự kiến sẽ không có các tác động về đất đai. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp có cơ sở nhỏ có thể sẽ...
Trang    1   2