Dự án /   /  Dự án nước ngoài
Tăng cường năng lực thực hiện Nghị định thư Montreal ở Việt Nam
Ngày đăng: 21/05/2018 Tải file đính kèm
Việt Nam yêu cầu hỗ trợ tài chính từ Quỹ Đa phương để duy trì và tăng cường năng lực của cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Nghị định thư Montreal (Văn phòng Ô-dôn). Văn phòng Ô-dôn thuộc Cục Biến đổi Khí hậu chịu trách nhiệm giúp Cục tổ chức và thực hiện các hoạt động thi hành Nghị định thư, các quy định của Nhà nước Việt Nam và các quy định của Nghị định thư. Dự án cung cấp tài chính cho hoạt động của Văn phòng Ô-dôn từ năm 1994 đến năm 2030, trong đó bao gồm chi phí cho: Nhân sự của Dự án; Trang thiết bị vật tư văn phòng; Chi phí hoạt động (vật tư văn phòng, công tác phí, thông tin liên lạc, bảo trì, bảo hành thiết bị máy văn phòng); Tuyên truyền nâng cao nhận thức (hội nghị, hội thảo, seminar, các cuộc họp, huấn luyện, đào tạo, tư vấn....)

Kết quả của dự án

- Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Nghị định thư Montreal (Văn phòng ô-dôn)  được duy trì theo đúng yêu cầu của các bên tham gia Nghị định thư và yêu cầu của Nhà tài trợ;

- Nhận thức của công chúng về các vấn đề liên quan đến sự suy giảm tầng ô – dôn và những nỗ lực quốc tế nhằm loại trừ dần việc sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô - dôn thông qua việc tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo, các hội nghị hội thảo, các cuộc họp liên ngành, các hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô – dôn 16/9;

- Việc kiểm soát nhập khẩu các chất HCFC và tuyên truyền phổ biến các công nghệ thay thế không dùng HCFC trong tất cả các lĩnh vực liên quan được tăng cường; - Các tài liệu chuyên môn và tuyên truyền được biên soạn, in ấn và phân phát đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân có liên quan.