Đơn vị sự nghiệp   /  Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 21/09/2017 Tải file đính kèm
Quyết định 2255/QĐ - BTNMT ngày 21 tháng 9 năm 2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu