Đơn vị sự nghiệp   /  Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu 2022
Ngày đăng: 30/12/2022 Tải file đính kèm
Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu, có chức năng thực hiện các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu; thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về ứng phó biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu (sau đây viết tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (sau đây viết tắt là Cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trung tâm; thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy chế, quy trình về ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ triển khai hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu, Đóng góp do quốc gia tự quyết định; triển khai các hoạt động tham gia Liên minh hành động thích ứng toàn cầu.

4. Đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu; các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng phó với nước biển dâng.

5. Triển khai áp dụng bộ tiêu chí đánh giá ưu tiên trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; tham gia thực hiện lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các hoạt động kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; tham gia các hoạt động bảo vệ tầng ô-dôn, điều tra, khảo sát, đánh giá và xây dựng báo cáo về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính.

7. Tham gia xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu; các báo cáo về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn; xây dựng và cập nhật danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính; các hoạt động liên quan đến xây dựng và vận hành thị trường các-bon.

8. Tham gia xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, hướng dẫn việc triển khai thực hiện và đánh giá mức độ phù hợp của kịch bản trong hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu theo phân công của Cục trưởng.

9. Thực hiện các đề tài, đề án, dự án, nhiệm vụ, mô hình, hoạt động liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp, công nghệ, thiết bị sử dụng các chất không làm suy giảm tầng ô-dôn, chất thân thiện khí hậu.

10. Thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin trong lĩnh vực biến đổi khí hậu theo phân công của Cục trưởng.

11. Tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục chính sách và pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng, biên tập, xuất bản ấn phẩm về ứng phó biến đổi khí hậu.

12. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường:

a) Chủ trì hoặc liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn ứng phó với biến đổi khí hậu;

b) Xây dựng, cập nhật, triển khai, giám sát, đánh giá kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của các Bộ, ngành, địa phương; đánh giá, xác định dự án liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu; hoạt động đánh giá khí hậu, tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu, môi trường; lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch; thực hiện các giải pháp, mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn theo quy định của pháp luật;

c) Tư vấn, triển khai kiểm kê khí nhà kính; xây dựng, triển khai hoạt động đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng kế hoạch, lộ trình giảm nhẹ phát thải của địa phương, cơ sở phát thải khí nhà kính; các hoạt động trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon và phát triển thị trường các-bon.

13. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Cục Biến đổi khí hậu.

14. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm; viên chức, lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo phân cấp của Cục Biến đổi khí hậu; thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật.

15. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật. 16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Trung tâm; ban hành quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Trung tâm.

3. Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Giám sát và đánh giá thích ứng biến đổi khí hậu;

2. Phòng Giám sát và đánh giá phát thải khí nhà kính.