Tin tức / Tin hoạt động
Công bố thông tin các tổ chức hoàn thành đăng ký sử dụng chất được kiểm soát
Ngày đăng: 17/05/2024
Triển khai Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, tính đến 26 tháng 4 năm 2024, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 211 hồ sơ đăng ký sử dụng chất được kiểm soát của các tổ chức có liên quan, đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP.
Triển khai Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, tính đến 26 tháng 4 năm 2024, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 225 hồ sơ đăng ký sử dụng chất được kiểm soát của các tổ chức có liên quan, đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP.
Theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố thông tin 4 đợt:
Đợt 1 (từ năm 2022 đến 17/02/2023): 127 tổ chức; tại đây tiếp
Đợt 2 (từ 18/02/2023 đến 29/12/2023): 57 tổ chức; tại đây
Đợt 3 (từ 01/01/2024 đến 26/04/2024): 27 tổ chức. tại đây
Đợt 4 (từ 27/04/2024 đến 29/05/2024): 27 tổ chức. tại đây
Tính đến 29/05/2024, tổng số: 225 tổ chức đã hoàn thành đăng ký sử dụng chất được kiểm soát
Các tin khác