Tin tức / Tin hoạt động
Thông báo kết quả tính toán hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2019
Ngày đăng: 28/02/2021
Năm 2020, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2019 nhằm thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Theo đó, Kết quả tính toán hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2019 là: 0,8458tCO2/MWh.

Cục Biến đổi khí hậu trân trọng thông báo kết quả hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2019 tới các Cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan để tham khảo, áp dụng cho việc xây dựng các chương trình, dự án CDM, JCM, NAMA xây dựng đường phát thải cơ sở của Việt Nam phục vụ cập nhật và xây dựng NDC và các dự án liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính khác tại Việt Nam./.

Công văn số: 116/BĐKH-TTBVTOD về việc thông báo kết quả tính toán hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2019: http://dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1066/He-so-phat-thai-luoi-dien-Viet-Nam-2019.html

Nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải (EF) của lưới điện Việt Nam năm 2019 (kèm CV 116/BĐKH-TTBVTOD): 

http://dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1067/Nghien-cuu,-xay-dung-he-so-phat-thai-(EF)-cua-luoi-dien-Viet-Nam-nam-2019-(k%C3%A8m-CV-116/BDKH-TTBVTOD).html

Các tin khác