Tin tức / Tin khoa học công nghệ
Hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2018
Ngày đăng: 12/03/2020
Thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng Hệ số phát thải (EF) của lưới điện Việt Nam cho năm 2018.

Theo đó, kết quả tính toán EF năm 2018 là 0,9130 tCO2/MWh. Cục Biến đổi khí hậu trân trọng thông báo kết quả Hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2018 tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị để tham khảo, áp dụng cho việc xây dựng các chương trình, dự án CDM, JCM, NAMA, xây dựng đường phát thải cơ sở của Việt Nam phục vụ cập nhật và xây dựng NDC và các dự án liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính khác tại Việt Nam./.

Báo cáo Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải EF của lưới điện Việt Nam:

http://dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1059/Nghien-cuu,-xay-dung-he-so-phat-thai-(EF)-cua-luoi-dien-Viet-Nam-(K%C3%A8m-CV-263/BDKH).html

Công văn thông báo về Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam 2018

http://dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1058/He-so-phat-thai-luoi-dien-Viet-Nam-2018.html

Cục Biến đổi khí hậu

Các tin khác