Các phòng chuyên môn   /  Phòng Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng Ô- dôn
Chức năng nhiệm vụ của Phòng Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng Ô-dôn
Ngày đăng: 10/12/2017
Chức năng nhiệm vụ của Phòng Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng Ô-dôn

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Số:  291   /QĐ-BĐKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

   

          Hà Nội, ngày   25  tháng  9  năm 2017

                                                      

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Phòng Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và Bảo vệ tầng ô-dôn

 

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộTài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và Bảo vệ tầng ô-dôn và Chánh Văn phòng,

                                           QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và Bảo vệ tầng ô-dôn là đơn vị trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế-kỹ thuật, quy chế, quy trình về giám sát, quản lý giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, kiểm kê quốc gia khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn và tăng trưởng xanh gắn với biến đổi khí hậu; hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham mưu, đề xuất chính sách thúc đẩy các hoạt động giảm nhẹ, tăng cường hấp thụ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn và tăng trưởng xanh gắn với biến đổi khí hậu.

3. Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các giải pháp giảm nhẹ phát thải, tăng cường hấp thụ khí nhà kính và lồng ghép nội dung giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức xây dựng và triển khai hệ thống theo dõi, thẩm định và báo cáo (MRV) đối với các hoạt động giảm nhẹ phát thải, tăng cường hấp thụ khí nhà kính.

5. Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả kiểm kê quốc gia khí nhà kính định kỳ; xây dựng báo cáo quốc gia về kiểm kê khí nhà kính, thông báo quốc gia, báo cáo cập nhật về giảm nhẹ biến đổi khí hậu theo quy định của Công ước khí hậu.

6. Hướng dẫn, kiểm tra quá trình tạo tín chỉ các-bon từ các hoạt động giảm nhẹ, hấp thụ phát thải khí nhà kính và quản lý tín chỉ các-bon theo quy định của pháp luật, các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

7. Giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ cơ quan thẩm quyền quốc gia về cơ chế phát triển sạch (CDM); cơ quan đầu mối quốc gia về các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA); cơ quan đầu mối thực hiện Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

8. Xây dựng báo cáo về các hoạt động giảm nhẹ với biến đổi khí hậu của các Bộ, ngành, địa phương.

9. Chủ trì, phối hợp thẩm định hoặc tham gia ý kiến đối với các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ liên quan đến giảm nhẹ phát thải, tăng cường hấp thụ khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn theo phân công của Cục trưởng.

10. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc đăng ký, cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất và sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô-dôn thuộc Nghị định thư Montreal của Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

11. Theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện nội dung về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thuộc Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; tham gia xây dựng, cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

12. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn theo phân công của Cục trưởng.

13. Quản lý công chức, tài sản thuộc Phòng theo quy định.

14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Lãnh đạo Phòng Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và Bảo vệ tầng ô-dôn có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

 

Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Công chức của Phòng Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và Bảo vệ tầng ô-dôn làm việc theo chế độ chuyên viên, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và Bảo vệ tầng ô-dôn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như khoản 2, Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để b/c);

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng;

- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM Cục;

- Lưu: VT, VP.20.

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuệ    

 

 

 

Các tin khác