Các phòng chuyên môn   /  Phòng Kinh tế và Thông tin Biến đổi khí hậu
Chức năng nhiệm vụ của Phòng Kinh tế và Thông tin Biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 10/12/2017
Chức năng nhiệm vụ của Phòng Kinh tế và Thông tin Biến đổi khí hậu

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Số:   289  /QĐ-BĐKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

             Hà Nội, ngày    25  tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Thông tin biến đổi khí hậu

 

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Thông tin biến đổi khí hậu và Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Kinh tế và Thông tin biến đổi khí hậu là đơn vị trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế và thông tin biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Cục trưởng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy chế, quy trình về kinh tế, thông tin biến đổi khí hậu; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện việc xây dựng các mô hình thí điểm, dự án thử nghiệm về sử dụng các công cụ kinh tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu; mô hình huy động sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, xây dựng đề xuất cơ chế, chính sách về thuế, phí, lệ phí, thị trường, phi thị trường liên quan đến hoạt động biến đổi khí hậu; các phương án, biện pháp tạo nguồn thu và các hình thức ưu đãi kinh tế liên quan đến quản lý, tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn và tăng trưởng xanh gắn với biến đổi khí hậu.

4. Tổ chức xây dựng, cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu; hướng dẫn sử dụng thông tin về biến đổi khí hậu; trình công bố kịch bản biến đổi khí hậu; theo dõi việc triển khai thực hiện và tổ chức đánh giá mức độ phù hợp của kịch bản biến đổi khí hậu trong hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu.

5. Tổ chức đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên, môi trường, hệ sinh thái, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội; tổng hợp đánh giá kết quả của hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu.

6. Tổ chức triển khai các nội dung có liên quan đến tổn thất và thiệt hại trong khuôn khổ Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

7. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu theo phân công của Cục trưởng.

8. Hướng dẫn kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon theo quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

9. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ đầu mối tổng hợp thông tin, dữ liệu ứng phó biến đổi khí hậu của các Bộ, ngành, địa phương.

10. Quản lý công chức, tài sản thuộc Phòng theo quy định.

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Thông tin biến đổi khí hậu có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Công chức của Phòng Kinh tế và Thông tin biến đổi khí hậu làm việc theo chế độ chuyên viên, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kinh tế và Thông tin biến đổi khí hậu, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như khoản 2, Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để b/c);

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng;

- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM Cục;

- Lưu: VT, VP.20.

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuệ

 

Các tin khác