Nghiên cứu và Ấn phẩm /   /  Bản tin ô dôn
Dự án loại trừ HCFC giai đoạn II - Khung chính sách tái định cư
Ngày đăng: 13/05/2018 Tải file đính kèm
Tất cả các dự án con sẽ được thực hiện trong các doanh nghiệp của dự án, do đó dự kiến sẽ không có các tác động về đất đai. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp có cơ sở nhỏ có thể sẽ được di dời tới các khu công nghiệp, sẽ cần dùng đến các chính sách. Do các dự án con sẽ chỉ được xác nhận từ một danh sách các doanh nghiệp tiềm năng trong các lĩnh vực các khác nhau và các đề xuất dự án sẽ chỉ được chuẩn bị bởi các doanh nghiệp được xác nhận và thẩm định bởi PMU trong quá trình thực hiện dự án, RPF sẽ được chuẩn bị trước khi thẩm định để hướng dẫn thực hiện việc di dời và xử lý các vấn đề về đất đai có thể có trong giai đoạn chuẩn bị các đề xuất dự án (trong giai đoạn thực hiện dự án tổng thể).