Nghiên cứu và Ấn phẩm /   /  Bản tin ô dôn
Thông tin Ô-dôn số 1-2017
Ngày đăng: 13/05/2018 Tải file đính kèm
Thông tin về các hoạt động thực hiện nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong nước và quốc tế, các công nghệ mới được áp dụng trên thế giới nhằm thay thế các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.