Nghiên cứu và Ấn phẩm /   /  Bản tin ô dôn
Bản tin Ô-dôn số 1-2018
Ngày đăng: 14/05/2018 Tải file đính kèm
Thông tin về các hoạt động thực hiện nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng Ô Dôn trong nước và quốc tế, các công nghệ mới được áp dụng trên thế giới nhằm thay thế các chất làm suy giảm tầng Ô DÔN.