Đơn vị sự nghiệp   /  Trung tâm Phát triển các-bon thấp
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển các-bon thấp 2022
Ngày đăng: 30/12/2022 Tải file đính kèm
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển các-bon thấp trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Trung tâm Phát triển các-bon thấp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu, có chức năng thực hiện các hoạt động về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển các-bon thấp, bảo vệ tầng ô-dôn theo quy định của pháp luật.
2. Trung tâm Phát triển các-bon thấp (sau đây viết tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại Thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (sau đây viết tắt là Cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm của Trung tâm; thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn, tăng trưởng xanh gắn với biến đổi khí hậu, phát triển các-bon thấp.
3. Đề xuất các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, hoạt động trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon và bảo vệ tầng ô-dôn.
4. Tham gia điều tra, khảo sát, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu; thực hiện kiểm kê khí nhà kính và phát triển thị trường các-bon; tham gia xây dựng các báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu về các nội dung liên quan đến giảm nhẹ biến đổi khí hậu; điều tra, khảo sát các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, đánh giá tác động của suy giảm tầng ô-dôn, xây dựng báo cáo về hoạt động xuất nhập khẩu, sử dụng, tiêu huỷ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và các báo cáo định kỳ về bảo vệ tầng ô-dôn.
5. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về giảm nhẹ biến đổi khí hậu, tăng cường hấp thụ khí nhà kính, phát triển các-bon thấp và bảo vệ tầng ô-dôn.
6. Tham gia xây dựng, thực hiện đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu.
7. Tham gia tập huấn, phổ biến, tuyên truyền, nâng cao năng lực về kiểm kê khí nhà kính, thị trường các-bon, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn và môi trường liên quan tới biến đổi khí hậu.
8. Biên tập, xuất bản ấn phẩm, bản tin phục vụ phổ biến kiến thức, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ tầng ô-dôn, biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế các-bon thấp, tăng trưởng xanh gắn với biến đổi khí hậu theo phân công của Cục
trưởng.
9. Thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin trong lĩnh vực biến đổi khí hậu theo phân công của Cục trưởng
10. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển thị trường các-bon, phát triển các-bon thấp, bảo vệ tầng ô-dôn:
a) Chủ trì hoặc liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển các-bon thấp, năng lượng tái tạo, bảo vệ tầng ô-dôn và môi trường theo quy định của pháp luật.
b) Đánh giá tác động biến đổi khí hậu, môi trường; đánh giá kết quả hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn; kiểm kê khí nhà kính, dự báo phát thải khí nhà kính; xây dựng kịch bản phát thải; đánh giá nhu cầu công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu; hoạt động trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon; hoạt động đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;
c) Xây dựng cơ sở dữ liệu, thành lập các loại bản đồ chuyên đề về ô-dôn, biến đổi khí hậu, tài nguyên - môi trường; lồng ghép nội dung bảo vệ tầng ô-dôn, biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển; xây dựng giải pháp, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu.
11. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Cục Biến đổi khí hậu.
12. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức, lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo phân cấp của Cục Biến đổi khí hậu; thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật.
13. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
Điều 3. Lãnh đạo Trung tâm
1. Trung tâm Phát triển các-bon thấp có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
2. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; ban hành quy chế làm việc và điều hành
hoạt động của Trung tâm.
3. Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức
1. Phòng Kiểm kê khí nhà kính.
2. Phòng Kinh tế các-bon thấp.