Đơn vị sự nghiệp   /  Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu
Cơ cấu tổ chức
Ngày đăng: 21/09/2017
Quyết định 2255/QD - BTNMT ban ngày 21 tháng 09 năm 2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng phó BĐKH trực thuộc Cục BĐKH